Dore impamvu Adamu yatandukanye n’umugore we Lilith, akarongora Eva.

Rate this post

Ntukarongore Umugore ufite Ibirenge binini, Mu gitabo cy’umwanditsi, intiti Mineke Schipper areba imigenzo ndetse n’amateka y’uburinganire. Muri iki gice gito mu gitabo twibanzeho,arvuga ku buryo abagabo n’abagore bahagarariwe mu migani itandukanye y’ibyaremwe mu mico itandukanye.

Iyo dusubije amaso inyuma tukareba uko byose byatangiye, dusanga, kwisi yose, ibibazo byubusambanyi nuburinganire byagaragaye mumigenzo mvugo nkimigani ninkuru zinkomoko, imigani, imigani yinyamanswa, imivugo y’urukundo cyangwa indirimbo n’imigani. Mwene bwo bwenge bwagiye, bwagiye buhererekanwa uko ibisekuruza byagiye bisimburana, byerekana amateka ashimishije y’umuco. Imigani, injyana yubuvanganzo ntoya ku isi, ni igice kivuga cyane muri izo nkuru zivuga ku bantu. Ninsanganyamatsiko yacu nyamukuru hano, ariko reba mbere muri make uburyo abagabo nabagore babayeho, nkuko bigaragara mubihimbano byirema ni ingingo imurika yinjira.

Amateka ya Bibiliya atubwira ko abagabo n’abagore babumbwe, inkuru ivuga ku mugore wa mbere wa Adamu, yaremwe n’Imana avuye mu mukungugu umwe na Adamu. Ntabwo yitwaga Eva, ahubwo yari Lilith. Kuba bararemwe ku buryo bungana byagize ingaruka mbi, kubera ko Lilith yashakaga gukora imibonano mpuzabitsina ari hejuru y’umugabo we, kandi akomeza gutsimbarara ku burenganzira bwe bwo kubikora. Dukurikije ibintu bimwe na bimwe, Adam yarabyanze, baratandukana aramwirukana, ariko muzindi nyandiko bivugwa ko ari Lilith wamwirukanye. Yavuze izina ry’Imana, asohoka muri paradizo mu kirere, agenda ku nyanja Itukura. Imana yohereje abamarayika kumufata no kumugarura kuri Adamu, ikangisha ko aramutse ataje, azabura ijana mu bana be b’abadayimoni buri munsi, ariko yahisemo ndetse no gusubira kuri Adamu. Kuva icyo gihe, yihoreye kuri Eva (mukeba we) aniga impinja, kandi amira intanga z’abagabo baryama bonyine nijoro, ariho igikorwa cyo kwiroteraho kubagabo gituruka.

Ikigaragara ni uko kuba hejuru mugihe cyimibonano mpuzabitsina ni ikimenyetso cy’ububasha. Muri Tanzania Mperutse kwitabira ikiganiro kivuga kuwari ufite uburenganzira bwo kurera abana b’abashakanye nyuma yo gutandukana, umugabo cyangwa umugore. Abagabo benshi bashimangiye ko bigomba kuba umugabo, kandi imwe mu ngingo zabo zisetsa ni uko ‘umugabo ari we uri hejuru igihe abana barimo gukorwa.’ Umwanzuro nyamukuru w’inkuru ya Lilith ni uko uburinganire buri hagati abagabo n’abagore atari igitekerezo cyiza.

Inkuru ya Eva yabanjirije izindi nkuru zinkomoko, ubanza mumico yabayahudi, ariko no mubihugu by’abarabu, Afrika n’Uburayi. Impinduka zimwe zishidikanya ko Eva yavuye mu rubavu rwa Adamu kubera ibyabaye mbere yuko aremwa. Dore verisiyo yinkuru numvise ku mpunzi yabanyasudani muri congo mumyaka mike ishize:

Imana yohereje umumarayika mukuru Gaburiyeli kuva mwijuru amanuka kwisi kugirango akure urubavu muri Adamu igihe yari asinziriye. Aguruka asubira mu ijuru, Gaburiyeli ahura na Sekibi mu nzira. Sekibi ati: ‘Uraho, Gaburiyeli, umeze ute?’ Gaburiyeli asubiza mu kinyabupfura yihutira kujya mu ijuru. Sekibi yabonye ikintu cyari mumaboko ya Gaburiyeli: agenda amwegera. Abazanya amatsiko ati: ‘Ibyo ni ibiki?’ Gabriel aramusubiza ati: ‘Ntabwo bikureba.

Sekibi yashikuje malayika urubavu bituma baryrwanira kuko atashoboraga gusubira ku Mana atarujyanye. Ubwo malayika yabashaka guca umurizo wa Sekibi byatumye atsinda asubirana urubavu.

Abagore bahora barema, mubihe byashize, abagabo bashoboraga kutizera neza niba baragize uruhare runini muriki gitangaza cyo gutwita no kuvuka k’umwana. Mu migani yo kurema, igitangaza ni uruhare rwumugore mukubyara rimwe na rimwe rwirengagizwa. Iremwa rya Adamu na Eva muri Bibiliya ni urugero: Eva akomoka mu mubiri wa Adamu, ntabwo ari ukundi.

Mu migani myinshi, uruhare rw’abagore mu kuvuka rurirengagizwa, kandi Imana y’abagabo cyangwa abakurambere ba mbere ni umubumbyi, umunyabugeni, cyangwa umunyabukorikori uhimba ibiremwa muntu. Yashizeho ikiremwamuntu n’amaboko ye bwite kuva kubyondo cyangwa umukungugu cyangwa akabyara muburyo bumwe cyangwa ubundi. Urugero, Imana yo muri Egiputa Atum, iruka impanga, cyangwa, mubundi buryo, ikabyara yikinishije. Inkuru ziva muri Congo zivuga uburyo, mu ntangiriro, Imana yari irwaye igifu. Yumvaga irwaye kuburyo umubiri wose ubabara itangira kurema. Irema ibintu byose uhereye kubimera byose, ibiti, inyamaswa, n’abantu, umwe umwe. Mu mugani wa Fang ukomoka muri Gabon, ibanga ry’inkomoko y’abantu risobanurwa no kugira umugore wa mbere, yasohotse mu birenge by’umugabo wa mbere cyangwa se kuba yararemwe n’umugabo amubaje mu giti. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.